Thực đơnD’ICI LÀ – Món Lẻ

Sed Ligula

D’ici là ML15

340.000

Sed Ligula

D’ici là ML14

240.000

Sed Ligula

D’ici là ML13

370.000

Sed Ligula

D’ici là ML12

860.000

Sed Ligula

D’ici là ML11

150.000

Sed Ligula

D’ici là ML10

330.000

Sed Ligula

D’ici là ML09

180.000

Sed Ligula

D’ici là ML08

360.000

Sed Ligula

D’ici là ML07

360.000

Sed Ligula

D’ici là ML06

140.000

Sed Ligula

D’ici là ML05

245.000

Sed Ligula

D’ici là ML04

280.000